Ochrana osobných údajov

VAŠE PRÁVOČO TO ZNAMENÁ?
Právo na prístupMáte prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania). 
Právo na opravu Máte právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
Právo na vymazanie Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať.
Právo na obmedzenie spracúvania Máte právo nás požiadať o obmedzenie spracovania v prípade, že: ste požiadali o opravu osobných údajov; vzniesli ste námietku proti spracovaniu, kým neposúdime vašu žiadosť; spracovanie bolo nezákonné, ale nechcete, aby sme vaše osobné údaje vymazali, príp. vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale Vaše osobné údaje sú potrebné na obhajobu Vašich právnych nárokov. Ak ste obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, môžeme vaše osobné údaje spracúvať len s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného alebo ak ide o významný verejný záujem.
Právo namietať spracúvanie údajovAk vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu, môžete takéto spracúvanie namietať. Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať, ak preukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenosnosť údajov Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.
Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním údajovV prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred takýmto odvolaním.
Právo na podanie sťažnostiPokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR).

Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na info@nevaham.sk. Vezmite prosím na vedomie, že môžeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.